sprawozdanie finanowe

Badanie sprawozdania finansowego

Dodano 18.07.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Cele badania sprawozdań finansowych określone są w artykule 65 ust. W Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Spółki podlegające obowiązkowi badania sprawozdania są zobowiązane do wyboru biegłego rewidenta. Audytor ma wyrazić pisemną opinię o tym czy badane przez niego sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy prawdziwie i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową badanej jednostki. Biegły musi sprawdzić w pierwsze kolejności samo sprawozdanie, a następnie stanowiące jego podstawę księgi rachunkowe. Muszą być one wolne od uchybień, wynikających z pominięcia lub zniekształcenia istotnych informacji. Badanie sprawozdań finansowych ma zatem uwiarygodnienie informacji finansowych.

Kto podlega badaniu

Bez względu na wielkość zatrudnienia, wartość sumy bilansowej i poziom osiągniętych przychodów, badaniu podlegają wszystkie jednostki zawarte w wymienionym uprzednio artykule Ustawy o rachunkowości. Są to roczne skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność banków, zakładów ubezpieczeń, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych. A także jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółki akcyjne (z wyjątkiem tych będących na dzień bilansowy w organizacji). Badaniu sprawozdania podlegają również wszystkie pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły, co najmniej dwa z poniższych warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat wynosiło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 2 500 000 euro,

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 5 000 000 euro.

Wybór biegłego rewidenta

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne przepisy wiążą jednostkę inaczej. W ustawie o rachunkowości nie znajdziemy dokładnego terminu, w jakim trzeba wybrać biegłego rewidenta i podpisać z nim umowę, jednakże powinno stać się to o tyle wcześnie, aby umożliwić mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątku.