• banner

Blog

Rodzaje ksiąg rachunkowych

księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Przedstawiają one zdarzenia w firmie w sposób chronologiczny, przy czym ogromnie istotna jest systematyczność dokonywanie wszelkich nowych zapisów. Głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 roku. Jednakże należy zapoznać się również z zasadami MSR, czyli Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Księgi […]

czytaj więcej

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Według przepisów środki trwałe to „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki”. Oznacza to w praktyce, że nazwą środek trwały można określić każdą rzecz, która należy do firmy i ma być wykorzystywana dłużej niż rok. Ważne, aby była […]

czytaj więcej

Badanie sprawozdania finansowego

sprawozdanie finanowe

Cele badania sprawozdań finansowych określone są w artykule 65 ust. W Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Spółki podlegające obowiązkowi badania sprawozdania są zobowiązane do wyboru biegłego rewidenta. Audytor ma wyrazić pisemną opinię o tym czy badane przez niego sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy prawdziwie i rzetelnie przedstawia sytuację […]

czytaj więcej

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

audyt

Audyt jest systematyczną i niezależną oceną wybranej organizacji, jakiegości systemu, pojedynczego projektu, ale również samego produktu. Podczas audytu jednostka, w której jest przeprowadzany, badana jest pod względem zgodności z określonym punktem odniesienia. Punktami są między innymi normy, standardy, przepisy prawne, listy kontrolne, bądź wewnętrzne przepisy danej organizacji. Istnieją dwa rodzaje audytu: zewnętrzny i wewnętrzny. Audyt […]

czytaj więcej