PIT - rozliczenie

Nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń

Dodano 12.11.2016, Kategoria: Blog, Tagi:

Z dniem pierwszego stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831), wprowadzając zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej płacy.

Na mocy znowelizowanych przepisów zaszły istotne zmiany dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agnacyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zbieg tytułów do ubezpieczenia

Zbieg tytułów do ubezpieczenia ma miejsce w momencie, gdy osoba wykonuję pracę w kilku miejscach na podstawie różnych form zatrudnienia stanowiących podstawę do ubezpieczeń społecznych. Dotychczas osoba wykonująca pracę na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, podlegała ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu umowy zawartej najwcześniej. Istniała również możliwość dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.

Zmiany

Nadal, obowiązkiem ubezpieczenia w przypadku zawarcia kilku umów, objęta jest pierwsza umowa. Różnica polega na tym, iż pod uwagę brana jest podstawa wymiaru składek. W momencie gdy podstawa wymiaru składek (pierwsza umowa) będzie niższa od minimalnej płacy czyli 1850 zł, to następna umowa również podlega oskładkowaniu. W nowelizacji zawarte jest również zastrzeżenie mówiące o tym, iż na zleceniobiorcy nie ciąży obowiązek odprowadzania składek od każdej umowy zlecenia pod warunkiem, że łączna podstawa ich wymiaru z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wynosi kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu.