Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe

Dodano 25.05.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec roku obrotowego firmy bądź przedsiębiorstwa. Przygotowanie raportu finansowego przewidziane jest Ustawą o rachunkowości, w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dokument ten ma ściśle określoną formę i musi zostać sporządzony w sposób rzetelny i dokładny, tak aby adresat mógł odczytać wszelkie niezbędnego informacje. Raport finansowy może wykonać dla nas biuro prawniczo-księgowe.

Terminy obowiązujące w przypadku sprawozdania rocznego

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki przedstawia je właściwy organom, działając w zgodzie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy i statutu. Sprawozdanie zawsze podlega zatwierdzeniu. Zatwierdzenie musi zostać wydane nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Podpis powinien zostać złożony przez osobę, która odpowiedzialna jest za prowadzeni ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki. Jeśli jednak spółką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie powinno zostać podpisane przez wszystkich członków organu. Oczywiście przepisy Ustawy o rachunkowości dopuszczają również możliwość odmowy złożenia podpisu. Wszystkie jednostki, objęte wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane składać sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze sądowym. W KRS należy złożyć: roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania oraz sprawozdanie z działalności jednostki w przypadku spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Elementy składowe rocznego sprawozdania finansowego

Wśród elementów składowych sprawozdania zalicza się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, które obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz objaśnienia. Dodatkowo w przypadku funduszy inwestycyjnych badanie obejmuje zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych. W sprawozdaniu jednostek natomiast należy zawrzeć zmiany w kapitale własnym.