księgi rachunkowe

Rodzaje ksiąg rachunkowych

Dodano 19.11.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Przedstawiają one zdarzenia w firmie w sposób chronologiczny, przy czym ogromnie istotna jest systematyczność dokonywanie wszelkich nowych zapisów. Głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 roku. Jednakże należy zapoznać się również z zasadami MSR, czyli Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Księgi rachunkowe otwiera się zazwyczaj na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującym skutki majątkowe, na początku każdego następnego roku obrotowego, na dzień zmiany formy prawnej, na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lun ich podziału, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego. Współcześnie prowadzenie ksiąg oraz inne działania związane z księgowością może wykonywać zewnętrzne biuro rachunkowe.

Dziennik oraz konta księgi głównej

Dziennik przeznaczony jest do chronologicznego ujęcia wszystkich operacji gospodarczych. Dzięki zapisom w nim zawartym oraz zestawieniu obrotów i sald kont syntetycznych możliwe jest potwierdzenie poprawności i kompletności operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. Dziennik można prowadzić ręcznie – chociaż coraz częściej odchodzi się od tej techniki, oraz w systemie informatycznym. W przypadku tradycyjnego prowadzenia dziennika w średniej i dużej firmie niewykonalne jest funkcjonowanie jednego egzemplarza. Zatem prowadzi się kilka dzienników, które wymagają comiesięcznego zestawienia. Inaczej jest w wersji cyfrowej. Tu również możemy prowadzić kilka dzienników z comiesięcznych zestawieniem, jednakże znacznie wygodniejsze jest funkcjonowanie jednego dziennika. Wymienione powyżej konta syntetyczny to inaczej konta księgi głównej. Funkcjonują one zgodnie z zasadami zapisu powtarzanego. Księgi pomocnicze mają w szczególności zapewnić ujęcie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników do celów podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Ujmuje się w nich również transakcje zakupu i sprzedaży do celów podatkowych.

Księga zestawiania, czyli bilans próbny

Bilansem próbnym lub obrotowym nazywamy zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Sporządza się go w celu sprawdzenia przestrzegania zasady podwójnego zapisu oraz jego kompletności i poprawności wartości, czyli zgodności sumy obrotów z sumą zapisów dziennika.