zawód biegłego rewidenta

Kim jest biegły rewident?

Dodano 03.01.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami i zadaniami, którym trzeba sprostać. Niektóre z nich muszą zostać wykonane i zatwierdzone przez osobę trzecią spoza firmy – tak jak w przypadku przeprowadzenia audytu finansowego, który przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta. Co zalicza się do podstawowych obowiązków rewidenta i co warto wiedzieć o finansowej rewizji przedsiębiorstwa?

Obowiązki biegłego rewidenta

Tak jak zostało to wspomniane wyżej, zawód biegłego rewidenta opiera się na czynnościach związanych z przeprowadzeniem audytu finansowego (rewizji) podmiotów gospodarczych, które takiemu obowiązkowi podlegają. Są to grupy kapitałowe, kontynuujące działalność spółki akcyjne oraz podmioty, które spełniają co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosi minimum 2 500 000 euro (w przeliczeniu na złotówki polskie);
  • średnioroczne zatrudnienie wynosi minimum 50 osób (w przeliczeniu na cały etat);
  • przychody netto ze sprzedaży oraz innych operacji finansowych wynoszą min. 5 000 000 euro (w przeliczeniu na złotówki polskie).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, w celu rzetelnego wykonania rewizji finansowej, biegły rewident ma prawo wglądu m.in. do rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Ma to na celu ustalenie, czy dany podmiot przedstawia rzeczywistą sytuację finansową, majątkową bądź wypracowany wynik finansowy.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Osoby ubiegające się o zawód biegłego rewidenta muszą spełnić szereg warunków. Są to między innymi:

  • ukończenie studiów wyższych (w Polsce lub równorzędnych za granicą);
  • posiadanie pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;
  • odbycie rocznych praktyk w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej;
  • odbycie trzyletniej aplikacji w firmie audytorskiej zarejestrowanej w UE pod kierunkiem biegłego rewidenta;
  • zaliczenie z pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na biegłego rewidenta oraz egzaminu dyplomowego;
  • złożenie ślubowania przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.