• banner

Księgi handlowe

W ramach naszych usług oferujemy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło.
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej