Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Dodano 11.02.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Kiedy mówimy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, pracownik jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od momentu zatrudnienia. Zgłoszeniem naszych pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również wykonywaniem rozliczenia PIT może zająć się profesjonalne biuro zajmujące się kompleksową obsługą księgową.

Obowiązek ubezpieczeniowy

Pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony na umowie o pracę w dwóch zakładach obaj pracodawcy mają obowiązek naliczać i odprowadzać odpowiednie składki. Inaczej wygląda sytuacja, w której pracownik w pracuje na umowę o pracę u jednego pracodawcy, natomiast u drugiego dorabia na umowę zlecenie. W takim wypadku minimalna pensja z tytułu umowy o pracę zwalnia pracodawcę z obowiązku płacenia składek ubezpieczenia społecznego za pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostaje jednak konieczność opłacania składek zdrowotnych. Dlatego konieczne jest, aby pracownik informował na piśmie, o każdym dodatkowym zatrudnieniu. P           odstawą do obliczania składek jest wynagrodzenie brutto pracownika. Natomiast wymiar składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę ubezpieczenia emerytalnego.

Kto odprowadza składki?

Składki ZU obowiązkowo co miesiąc nalicza i odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracodawca. Operację tę musi wykonać do 15 dnia każdego miesiąca. Wraz z pieniędzmi do ZUSu powinna trafić deklaracja ZUS DRA wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ZUS RCA. Za brak wpłaty, bądź wpłaty nieterminowe, konsekwencje ponosi pracodawca. Za każdy dzień zwłoki nalicza się odsetko. Ponadto może on zostać ukarany grzywną do 5 tys. złotych.